A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo các ngày nghỉ các dip lễ,tết trong năm 2018

thông báo các ngày nghỉ trong năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/TB-UBND An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2018
                                                THÔNG BÁO
                             Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2018
Thực hiện Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2017
của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự
nghiệp (các đơn vị trường học), tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi tắt
là công chức, viên chức); Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các ngày nghỉ lễ năm
2018 và treo cờ Tổ quốc như sau:
1. Các dịp nghỉ lễ, tết năm 2018:
a) Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018 (Tết Nguyên đán): Được nghỉ 07 ngày,
thời gian nghỉ từ thứ Tư ngày 14 tháng 02 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 20
tháng 02 năm 2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày
mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
b) Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): Được nghỉ 01 ngày thứ Tư
(ngày 25 tháng 4 năm 2018).
c) Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5: Được nghỉ liền 02 ngày
thứ Hai và thứ Ba (ngày 30 tháng 4 năm 2018 và ngày 01 tháng 5 năm 2018).
d) Lễ Quốc khánh: Do ngày Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2018 trùng vào
ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào
ngày thứ Hai (03/9/2018). Như vậy Lễ Quốc khánh năm 2018 được nghỉ liền 03
ngày, từ thứ Bảy ngày 01 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày thứ Hai 03 tháng 9
năm 2018.
2. Quy định chung:
a) Trong những dịp nghỉ lễ, tết dài ngày, Thủ trưởng các đơn vị bố trí trực
cơ quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, xử lý kịp thời những tình
huống đột xuất (nếu có). Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình
hình lễ, tết.
b) Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai
ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần cũng như các doanh nghiệp hoạt động trên địa
2
bàn tỉnh sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch
nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật và Bộ Luật Lao động.
c) Thủ trưởng các đơn vị phục vụ công cộng và bảo vệ an ninh, trật tự có
kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên luân phiên làm việc trong thời gian nghỉ lễ, sau
đó sẽ thực hiện chế độ nghỉ bù.
3. Treo cờ Tổ quốc:
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các
doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp, hộ dân treo cờ Tổ
quốc vào các ngày: Tết Nguyên đán Mậu Tuất 07 ngày (từ ngày 14/02/2018 -
20/02/2018), ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) 01 ngày (25/4/2018), Lễ
Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động (01/5) 02 ngày (30/4/2018 và 01/5/2018),
ngày Quốc khánh 01 ngày (02/9/2018).
Yêu cầu Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức làm vệ sinh,
trang trí đường phố thuộc địa bàn mình phụ trách, nhắc nhở các hộ dân vệ sinh
môi trường xung quanh nơi cư trú và treo cờ theo đúng quy định, thay những cờ
cũ, phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan đô thị.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các hộ dân trên địa
bàn tỉnh thực hiện nghiêm tinh thần Thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường TH, CD, TCCN, TCN;
- Trường Chính trị Tôn Đức Thắng;
- Các Cty, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh;
- Đài PTTHAG; Báo AG; Phân xã AG;
- Website Văn phòng;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng;
- Lưu: HC-TC.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết